| kontakt

Regulamin

dodano: 2017-02-27, autor: motobase.pl

Korzystanie z serwisu MotoBase.Pl oznacza akceptację Regulaminu. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z portalu internetowego MotoBase.Pl - działającego w domenie http://motobase.pl zwanego dalej Portalem.§1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem Portalu jest Tomasz Kozik.
2. Nazwa Portalu, jego sposób działania, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają całkowitej ochronie prawnej.

§2 DEFINICJE REGULAMINOWE
Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1. Portal – usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania przez Użytkowników, dostępna pod adresem http://motobase.pl;
2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Portalu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych;
3. Administrator / Redakcja – właściciel Portalu i osoby z nim współpracujące zapewniające kompleksową obsługę związaną z tworzeniem i funkcjonowaniem Portalu;
4. Usługi – wszelkie działania Administratora / Redakcji na rzecz Użytkownika świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331)., płatne lub nieodpłatne.
5. Publikacje – wszelkie materiały tekstowe, graficzne lub inne, publikowane przez Redakcję lub Użytkowników w ramach Portalu;
6. Encyklopedia - prezentacja zebranych danych w dziale Encyklopedia
6. Poczta elektroniczna – usługa internetowa służąca do przesyłania wiadomości tekstowych i graficznych w celu komunikowania się pomiędzy Administratorem / Redakcją, a Użytkownikiem;
7. Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji), którego skutkom nie można było zapobiec mimo zachowania należytej staranności;

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

1. Korzystanie z Portalu i wykorzystywanie informacji zawartych na Portalu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie Użytkownika do przestrzegania postanowień w nim zawartych.

2. Korzystanie przez Użytkowników z Publikacji zawartych na Portalu oraz z udzielonych przez Redakcję Odpowiedzi na Pytania zadawane przez Użytkowników, jest możliwe tylko dla celów niekomercyjnych, wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku prywatnego określonego przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. nr 24 poz. 83 ze zm.).

3. Korzystanie z Portalu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Portalu, w tym bez zgody Administratora.

4. Portal ma charakter wyłącznie informacyjno – poglądowy. Publikacje zawarte na Portalu nie stanowią czynności jakiegokolwiek doradztwa. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie ponosi odpowiedzialności za porady, informacje lub zalecenia zawarte w Publikacjach zamieszczonych na Portalu.

§4 WARUNKI TECHNICZNE

1. Niezbędnym dla korzystania z Portalu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies i obsługującym JavaScript.

2. Do korzystania z niektórych Usług niezbędny jest program lub wtyczka w przeglądarce internetowej czytający pliki w formacie PDF (Portable Document Format) oraz posiadanie konta poczty internetowej e-mail.

§5 USŁUGI

1. Przedmiotem działalności Portalu jest świadczenie Usług polegających na:

a) udostępnianiu Publikacji związanych z tematyką Portalu, w szczególności opisów modeli samochodów;
b) udostępnianiu wszelkich innych treści w ramach Portalu i Poczty elektronicznej (w tym Newslettera);
c) udostępnianiu Użytkownikom możliwości zamieszczania przez nich opinii / komentarzy na temat Publikacji oraz innych materiałów znajdujących się na Portalu.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

1. Administrator oświadcza, że Publikacje w Portalu są przygotowywane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego Portalu.

2. Administrator nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiejkolwiek straty, szkody, bądź utracone korzyści wynikłe w jakikolwiek sposób z prezentowanych w Portalu Publikacji, w tym treści nieprawidłowych i nieaktualnych. Straty, szkody, bądź utracone korzyści nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec Administratora.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do portalu spowodowane działaniami Sił wyższych.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść emitowanych reklam oraz ewentualne skutki wynikające z korzystania przez Użytkowników z usług oferowanych przez reklamodawców.

§7 UŻYTKOWNICY

1. Użytkownik Portalu ma prawo korzystać z wszelkich Usług udostępnionych przez Portal.

2. Odpowiedzialność prawną za treści umieszczone przez Użytkownika ponosi wyłącznie Użytkownik.

3. Treści lub inne materiały umieszczane przez Użytkownika nie mogą:
a) naruszać powszechnie obowiązujących norm prawnych,
b) naruszać zasad współżycia społecznego bądź dobrych obyczajów,
c) godzić w dobra osobiste,
d) naruszać praw autorskich bądź innych praw na dobrach niematerialnych,
e) stanowić bezpośredniej lub ukrytej formy reklamy lub promocji produktów bądź usług.

4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Administratora o przypadkach naruszania prawa lub niniejszego Regulaminu przez pozostałych Użytkowników Portalu.

5. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia wszelkich treści zamieszczonych przez Użytkownika bez podania przyczyn.

§8 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Szczegóły dotyczące zbierania, zarządzania i udostępniania danych Użytkownika zebranych w trakcie korzystania z Portalu określa Polityka Prywatności, która jest integralną częścią Regulaminu;

2. Polityka Prywatności dostępna jest pod adresem: http://motobase.pl/polityka_prywatnosci.html

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Portalu wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.;

2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, mają zastosowanie przepisy polskiego prawa;

3. Administrator Portalu zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w dowolnym momencie, nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronach Portalu.

4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania / siedziby Administratora.

Copyright 2016-2023Partner techniczny TMNET.PL